Kodeks etyczny

limbagroup-logoWstęp

Przedsiębiorstwo Limba Group sp. z o. o. sp. k (LG) deklaruje przestrzeganie swoich zobowiązań wobec wszystkich i w tym interesariuszy, klientów, pracowników, dostawców, konkurencji oraz całego społeczeństwa. Podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa jest rzetelność, jak również zaufanie tych z którymi dokonujemy transakcji. Ochrona tych wartości ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w prowadzonej przez siebie działalności przestrzega najwyższych standardów etycznych oraz wymaga ich od innych. Przestrzeganie tych zasad jest systematycznie monitorowane.

A. Stosunki z klientami

Relacje z klientami : Partnerzy strategiczni
Firma LG i jej pracownicy traktują klientów jak partnerów strategicznych. Przedsiębiorstwo wspiera ich wzrost i rozwój. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i uczciwości w celu budowania długotrwałych relacji z klientami. Stosowane praktyki biznesowe muszą odpowiadać przepisom prawa regulującym handel . Pracownicy powinni postępować w sposób uczciwy i sprawiedliwy w przypadku każdej transakcji, dostarczając produkty i usługi najwyższej jakości oraz wypełniając zobowiązania.

 1. Stosunki pomiędzy firmą i klientami są oparte na wzajemnym zaufaniu.
 2. Przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować niezręczne sytuacje i może być postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Przestrzegamy następujących reguł:
  • nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
  • prezenty pieniężne są nie do zaakceptowania,
  • rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
  • należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
 3. Wszystkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a klientem powinny być traktowane jako poufne.
 4. Firma działa uczciwie. Klienci są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb.
 5. Przedsiębiorstwo dokłada najwyższych starań aby dostarczać produkty/usługi wysokiej jakości, solidnie wykonane, dopasowane do potrzeb klientów
 6. Przedsiębiorstwo nie podaje niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych produktów/ usług i sposobów ich działania.
 7. Przedsiębiorstwo nie oferuje świadomie produktów/usług, które mogą szkodzić klientom i które mogą narazić ich reputację.
 8. W działaniach promocyjnych i innych formach przekazu firma unika podawania nie prawdziwych, ukrytych lub przesadzonych informacji.
 9. Oferty przygotowane przez przedsiębiorstwo są sformułowane tak, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.
 10. Działania promocyjne przedsiębiorstwa pozostają w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. Nie mogą one także zachęcać do działań godzących w interes publiczny.
 11. Pracownicy przedsiębiorstwa nie dają klientom pieniędzy ani prezentów o znacznej wartości, które mogą być w zamyśle traktowane jako łapówki.
 12. Firma unika praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 13. Firma utrzymuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta.
B. Relacje pracownicze

 1. Przedsiębiorstwo szanuje godność pracowników.
 2. Przedsiębiorstwo szanuje czas wolny pracowników.
 3. Firma zapewnia rzetelną ocenę pracy wszystkich pracowników.
 4. Firma przyjmuje i awansuje pracowników biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
 5. Firma dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informuje pracowników o perspektywach zatrudnienia.
 6. Firma zapewnia czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie z wymaganymi standardami.
 7. Firma informuje pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewnia skuteczną komunikację.
 8. Firma wypracowuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby rozwiązać te spory na drodze polubownej.
 9. Każdy pracownik w ważnej sprawie ma prawo do spotkania z dowolnym członkiem zarządu przedsiębiorstwa po uzgodnieniu terminu. Przyjmuje się, że tego typu spotkanie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni obecności członka zarządu w firmie.
 10. Przedsiębiorstwo dąży do zbudowania klimatu życzliwej współpracy, stanowiącego pozytywną inspiracje dla wszystkich pracowników.
 11. Firma dba o poufność danych pracowników, zgodnie ze stosownym ustawodawstwem.
 12. Wszyscy pracownicy pełniący funkcję kierowniczą mają obowiązek postępować w sposób sprawiedliwy i uczciwy, chroniąc wspólne interesy pracowników, godność osobistą każdego pracownika oraz interesy firmy LG. Zobowiązani są także do promowania atmosfery szacunku i zaufania, która będzie wspierać komunikację i rozwój, a także motywację i dzielenie się najlepszymi praktykami.
 13. Przedsiębiorstwo pragnie tworzyć otwarte środowisko wspierające różnorodność opinii i poglądów, w którym pracownicy będą mogli w pełni wykorzystywać swe możliwości. Firma LG pragnie to osiągnąć w następujący sposób:
  • działać zgodnie ze stosownym ustawodawstwem
  • działać w sposób uprzejmy, uczciwy i sprawiedliwy
  • zachęcać do komunikacji i rozsądnej debaty
  • zachęcać do współpracy.
 14. Firma LG dba o godność i nietykalność pracowników w celu ochrony przed dyskryminacją i nękaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszyscy pracownicy dysponują równymi szansami w kwestii zatrudnienia, wynagrodzenia, szkoleń, rozwoju i awansów. Nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na płeć, stan cywilny, wiek, wyznanie, rasę, sprawność fizyczną, preferencje polityczne, klasę społeczną, orientację seksualną lub inne cechy.

  Czym jest nękanie?

  Nękanie oznacza wszelkie niewłaściwe zachowania lub działania, które obrażają lub negatywnie wpływają na pracę danej osoby, bądź przyczyniają się do tworzenia wrogiego środowiska. Firma LG dba o prawa, kulturę, różnorodność i godność wszystkich pracowników. Firma nie będzie tolerować jakichkolwiek form dyskryminacji wymierzonych w poszczególne osoby lub grupy osób. Stanowczo zabrania się wszelkiego rodzaju nękania i prześladowania. Firma LG ma obowiązek unikać takich zachowań oraz zapobiegać im. Zachęca się wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków dyskryminacji, prześladowania lub działań odwetowych, bez względu na tożsamość lub stanowisko osoby dopuszczającej się takich czynności. Każdy pracownik będący świadkiem działań lub rozmów o charakterze dyskryminującym musi poinformować osobę przedstawiającą dyskryminujące opinie lub dopuszczającą się działań o charakterze dyskryminującym o tym, że stanowi to naruszenie kodeksu etycznego.
C. Zobowiązania pracowników wobec Firmy LG.

Jednym z priorytetów firmy LG jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników i społeczności, w których działa, a także odpowiednie utrzymanie swoich urządzeń i obiektów. Wszyscy pracownicy muszą stosować się do zasad i unormowań dotyczących bezpieczeństwa, obejmujących właściwe korzystanie z wyposażenia ochronnego niezbędnego podczas wykonywania poszczególnych zadań oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownicy kontrolujący dostęp lub korzystający z usług pracowników spoza firmy LG muszą upewnić się, że osoby te przestrzegają przepisów i unormowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z polityką firmy LG.

 1. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby uniknąć wypadków i zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
 2. Pracownicy dołożą wszelkich starań aby wykonać zadania w sposób rzetelny oraz odpowiedni z punktu widzenia ilości i jakości planowanych efektów.
 3. Pracownicy będą sobie wzajemnie pomagać i wspierać oraz pamiętać, że stanowią jedną drużynę.
 4. Pracownicy będą lojalni wobec siebie, swoich przełożonych i przedsiębiorstwa.
 5. Pracownicy będą unikać wszelkich form agresji słownej wobec innych pracowników lub przełożonych.
 6. Pracownik posiadający krytyczną opinię wobec wprowadzonego zadania powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu w rozmowie dwustronnej i podać argumenty .
 7. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie plotek, pomówień lub prowadzenie publicznej krytyki dowolnego pracownika firmy, które miałyby naruszyć jego dobra osobiste.
 8. Decyzje kierowników, o ile są zgodne z prawem, celami firmy oraz stosowanymi reżimami technologicznymi i obowiązującymi standardami nie powinny być publicznie kwestionowane. Wątpliwości w tym zakresie pracownik powinien wyjaśnić z bezpośrednim przełożonym. Bezpośredni przełożony, o ile podziela wątpliwości pracownika, powinien przekazać je wyższemu przełożonemu.
 9. Pracownikowi nie wolno wykorzystać informacji uzyskanej podczas pracy do jakiegokolwiek innego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
 10. Pracownikowi nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej.
 11. Udzielanie informacji o wewnętrznych rozwiązaniach stosowanych w przedsiębiorstwie jest zabronione, o ile nie zostały one zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
 12. Pracowników obowiązuje tajemnica służbowa, w tym dotycząca spraw finansowych.
 13. Pracownik musi ujawnić bezpośrednie interesy osobiste, a także członków ich rodzin, związane z działalnością przedsiębiorstwa. Wszelkie sytuacje mogące rodzić obawy o konflikt interesów są ujawniane kierownictwu firmy.

  Jakie są obowiązki pracowników w zakresie BHP i ochrony środowiska?

  Wszyscy pracownicy odgrywają ważną rolę w dbaniu o BHP i ochronę środowiska we wszystkich zakładach i społecznościach, w których działa firma LG. Pracownicy firmy LG muszą:
  • przestrzegać wszystkich przepisów i unormowań dotyczących BHP i ochrony środowiska;
  • niezwłocznie przerwać pracę w razie wystąpienia niebezpiecznych warunków;
  • niezwłocznie zgłaszać wszelkie wypadki związane z BHP i ochroną środowiska;
  • ukończyć szkolenie dotyczące BHP i ochrony środowiska.
D. Stosunki z dostawcami.

Obowiązkiem wszystkich pracowników uczestniczących w wyborze dostawców, negocjacjach z dostawcami i/lub płatnościach na rzecz dostawców jest postępowanie w sposób obiektywny w oparciu o jak najlepsze zestawienie takich warunków jak cena, jakość, dostawa i charakterystyka dostarczanych produktów lub usług.
• Pracownicy nie powinni bezpośrednio ani pośrednio przyjmować lub starać się uzyskać korzyści od istniejących lub potencjalnych dostawców. Pracownikom stanowczo zabrania się nabywania produktów lub usług na warunkach mogących stanowić wymuszenie lub manipulację dostawcą lub też sprawiać takie wrażenie.
• Pracownicy nie powinni bezpośrednio ani pośrednio zawierać jakichkolwiek porozumień wykluczających określonego dostawcę. Pracownicy nie powinni bezpośrednio ani pośrednio zawierać jakichkolwiek porozumień z dostawcami mających na celu uniemożliwienie konkurentom dostępu do rynku. E. Relacje z konkurencją

Firma LG konkuruje na ogólnokrajowym rynku w oparciu o swoją reputację i jakość oferowanych produktów. LG nie zezwala pracownikom na składanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących konkurentów, ich produktów i usług. Wszelkie porównania między produktami/usługami firmy LG i produktami konkurencji muszą być dokładne i poparte faktami. Żaden pracownik firmy LG nie może stosować jakichkolwiek bezprawnych ani nieetycznych metod pozyskiwania informacji dotyczących konkurencji. Dotyczy to przywłaszczenia, kradzieży i wszelkich prób wymuszania ujawnienia informacji przez pracowników i byłych pracowników konkurencji.

 1. Firma współzawodniczy z konkurentami aktywnie, lecz uczciwie.
 2. Firma nie będzie niszczyć reputacji konkurencji ani bezpośrednio, ani poprzez insynuacje.
 3. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają dyskutowania o poufnych informacjach dotyczących firmy.
 4. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można zatrudnianie pracowników konkurencji, w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.
F. Ochrona danych

Firma LG zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów i przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Firma LG zależne przykładają dużą wagę do zapewnienia, by uzyskiwane i kontrolowane przez nie dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający stały i wystarczający poziom ochrony. Firma LG przetwarza dane osobowe dotyczące m.in. pracowników, kandydatów na pracowników, klientów i dostawców (z uwzględnieniem potencjalnych klientów i dostawców). W przypadku przetwarzania danych przez firmę LG zastosowanie będą miały przepisy dotyczące ochrony prywatności. Pracownicy są odpowiedzialni za aktywne wspieranie kultury zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W związku z tym muszą oni:
• upewnić się, że członkowie zespołów znają znaczenie zgodności z przepisami o ochronie prywatności osobowych;
• upewnić się, że członkowie zespołów rozumieją swoją rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami o ochronie prywatności danych;
• upewnić się, że członkowie zespołów rozumieją, w jaki sposób inne polityki są powiązane z niniejszą polityką oraz że w razie wątpliwości należy skontaktować się z działem prawnym.